Warunki Witryny

Warunki

W jakikolwiek sposób korzystając z tej strony internetowej ("Witryna") prowadzonej przez lub w imieniu Uber BV ("Uber"), firma zarejestrowana w Holandii pod numerem 56317441 z zarejestrowanym adresem Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, Zobowiązuje się do przestrzegania poniższych Warunków Użytkowania ("Warunki").

Możemy modyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie według własnego uznania, a takie modyfikacje będą obowiązywały natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków.

Użytkownik wyraża zgodę na okresowe przeglądanie Warunków, aby mieć świadomość modyfikacji, a Twój stały dostęp do Witryny lub korzystanie z Witryny będzie uznany za ostateczny przez akceptację wszelkich zmodyfikowanych Warunków. Określenie "my", "nasza" i "nas" obejmują wszystkich członków, spółki zależne i stowarzyszone z Uber, ich oddziałów zależnych i stowarzyszonych, a także ich następców i osób powierzonych.

Dostęp do Witryny jest czasowo dozwolony i zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia lub zmiany dostępu do Witryny bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli Strona jest niedostępna w dowolnym momencie lub w dowolnym okresie. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryny lub całej witryny użytkownikom, którzy zarejestrowali się w Uber.

Dostęp do serwisu podlega również naszej Polityce Prywatności.

1. Rejestracja, hasło i bezpieczeństwo

Jeśli jakakolwiek część Witryny wymaga rejestracji lub otwarcia konta lub wypełnienia jakichkolwiek formularzy, musisz dostarczyć nam dokładne, kompletne i aktualizowane informacje o rejestracji.

Możesz również zostać poproszony o wybranie nazwy logowania i hasła lub użycie istniejących loginów i haseł z Uber. Proszę wybrać hasło, które nie będzie oczywiste dla osób próbujących odgadnąć hasło.

Użytkownik nie może ujawniać nikomu swojego hasła i nie zezwala ani nie upoważnia żadnej osoby do używania nazwy do logowania lub hasła w żadnym celu. Firma Uber może w dowolnym momencie sprawdzać wszelkie prawa dostępu do Witryny lub użytkowanie Strony, używając swojej nazwy użytkownika i hasła jako dostępu do Witryny lub korzystania ze Strony przez Użytkownika, niezależnie od tego, że mogła być używana przez inną osobę bez wiedzy użytkownika lub organu.

Po odkryciu, że dana osoba nabyła wiedzę o Twoim haśle lub użyła Twojego hasła do uzyskiwania dostępu lub korzystania ze Strony lub dokonania jakiejkolwiek transakcji (niezależnie od tego, czy odbyło to się bez bądź z Twoją zgodą), w takim wypadku powinieneś:

a.Niezwłocznie powiadomić o tym firmę Uber;

b. Na prośbę Ubera, sporządzić raport dla policji;

c.  Przekazać Uberowi wszelkie inne informacje związane z tym, czego może wymagać Uber;

d. Natychmiast zmienić hasło.

Firma Uber przyjmuje określone w przemyśle środki zapobiegawcze w celu zabezpieczenia Witryny lub jej części. Zgadzasz się jednak, że takie środki ostrożności nie gwarantują, że korzystanie ze Strony jest niewrażliwe na wszelkie naruszenia bezpieczeństwa, a Uber nie robi żadnej gwarancji, gwarancji ani oświadczenia, że korzystanie z Witryny jest chronione przed wszystkimi wirusami, robakami, końmi trojańskimi i inne lukami w zabezpieczeniach.

2. Treść i związane z tym postępowanie użytkownika

Użytkownik rozumie, że jest odpowiedzialny za zawartość opublikowaną lub przesyłaną na lub za pośrednictwem Witryny.

Zgadzasz się nie powodować, ani świadomie nie dopuścić do innych do żadnych uciążliwości, lub niedogodności dla Uber lub którykolwiek z jego klientów lub użytkowników Witryny w jakikolwiek sposób.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

W szczególności nie będziesz używać witryny do publikowania, przesyłania, rozpowszechniania, łączenia do lub uzyskiwania treści, które:

Zawiera wszelkie informacje reklamowe i promocyjne;

Narusza lub łamie jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe, wymagania lub kodeksy;

Narusza lub łamie wszelkie prawa autorskie, znak towarowy lub jakąkolwiek inną własność intelektualną, prawa osobiste lub prawa własności jakiejkolwiek osoby lub narusza wszelkie zobowiązania dotyczące zaufania lub jakiegokolwiek innego prawa własności;

Zawiera wszelkie materiały obsceniczne, obraźliwe, oszczercze lub w inny sposób uzasadniające lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe dla handlowych interesów handlowych Uber;

Podważa bezpieczeństwo lub integralność Strony, w tym między innymi importując wirusy, konie trojańskie, bomby czasowe lub inne urządzenia blokujące mające na celu szkodliwe ingerowanie, uszkodzenie, ukrycie lub wyrzucenie takiego sprzętu, systemów lub sieci;

Zawiera błędy, zarówno techniczne, jak i inne; lub

Zawiera dowolny materiał w jakiejkolwiek formie, która w przeciwnym razie udzieliłby odpowiedzialności Uber lub odsłoniły Uber w jakimkolwiek postępowaniu;

Nie wolno używać robota, pająka ani innego automatycznego lub ręcznego urządzenia ani procesu w celu monitorowania lub kopiowania naszych stron internetowych lub jakiejkolwiek zawartości zawartej w niniejszym dokumencie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Uber.

Użytkownik nie może używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub procedury do ingerencji lub próby ingerencji w prawidłowe funkcjonowanie Witryny lub nałożenia na serwery obsługujące Witrynę nieracjonalnego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia.

Uber ma prawo (ale nie obowiązek), według własnego uznania, do monitorowania, odrzucania lub usuwania zawartości dostępnej za pośrednictwem Strony. Nie ograniczając powyższych postanowień, Uber ma prawo usunąć wszelkie materiały, które naruszają te warunki lub są w inny sposób sprzeczne.

3. Zgłoszenia osób trzecich i hiperłącza do stron internetowych osób trzecich

Ta witryna może teraz i / lub w przyszłości zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych, które nie są utrzymywane ani kontrolowane przez Uber, ani nie mogą zawierać treści zamieszczanych na Stronie lub za pośrednictwem Witryny. Dlatego Uber nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści w Serwisie lub zawartości, produktach lub usługach hiper linkowanej witryny internetowej lub jakiegokolwiek hiperłącza zawartego w witrynie z hiperlinkami, ani też o praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa wykorzystywane przez te inne strony internetowe i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione wskutek używania jakichkolwiek treści zamieszczanych lub zawartych w e-mailach. Korzystanie z Serwisu i wszelkich hiperłączy oraz dostęp do takich hiper łączonych stron internetowych jest na własne ryzyko.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Uber nie ma żadnej kontroli nad wszystkimi materiałami w Internecie,do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony. Nie możemy też potwierdzić popierania treści.

4. Hiperłącza z witryn internetowych osób trzecich

Zgadzasz się, że buforowanie, hiperłączenie i oprawianie Witryny lub jakiejkolwiek zawartości jest surowo zabronione.

Uber zastrzega sobie prawo do wyłączania wszelkich linków do ramek zawierających nieodpowiednie, profanujące, zniesławiające, naruszające, nieprzyzwoite, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem tematy, nazwiska, materiały lub informacje, materiały lub informacje, które naruszają prawo pisemne, praw własności, prawa do prywatności lub reklamowania.

5. Odszkodowanie

Zgadzasz się pokrywać, bronić i utrzymywać nieszkodliwie firmę Uber i jej pokrewne i zrzeszone korporacje (zwane zbiorczo "korporacjami pokrewnymi") jak i dyrektorów, managerów, pracowników, dostawców, agentów, i strony trzecie (Zwanych łącznie "Stronami Odszkodowawczymi") przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, roszczeniami, kosztami, kosztami, żądaniami i działaniami spowodowanymi lub wynikającymi z korzystania przez Użytkownika z Witrynę, dostęp lub połączenie z Witryną, naruszenie niniejszych Warunków lub naruszenie praw innych osób. Obowiązki te będą obowiązywały po zakończeniu Twojego połączenia z Uber lub korzystaniem z Witryny. Każda Strona Oskarżona zastrzega sobie prawo do obrony i kontroli nad jakąkolwiek sprawą podlegającą odszkodowaniu przez Użytkownika, w którym to przypadku będzie współpracować z Uberem lub z ubezpieczycielem w celu stwierdzenia wszelkich dostępnych zabezpieczeń.

6. Zastrzeżenie gwarancji

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że:

6.1. Uber jest właścicielem tej domeny i serwisu. Firma Uber udostępnia witrynę Fine-Expol Sp. z o.o. ("Sprzedający") w celu bezpośredniej sprzedaży produktów. Firma Uber nie uczestniczy w żadnym stopniu w sprzedaży produktów. Witryna jest udostępniana "tak jak jest" i "jest dostępna". Dostęp do Witryny i jej wykorzystanie jest całkowicie na własne ryzyko.

Uber wyraźnie zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z Twoim dostępem, wykorzystaniem lub niezdolnością do uzyskiwania dostępu do Witryny i jej zawartości, stron internetowych innych firm, lub zależność od jakiejkolwiek zawartości witryny, czy to ustawowo , Wyraźne lub domniemane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje dotyczące (i) przydatności do określonego celu lub przydatności do określonego celu; (ii) handlowości, (iii) terminowości, dokładności i kompletności, iv) tytułu i naruszenia praw osób trzecich, oraz (v) brak przerwy, opóźnień, błędów lub nieuprawnionych, szkodliwych włamań lub elementów, takich jak włamania, wirusy i inne szkodliwe składniki.

6.2 Wszelkie pobieranie treści, jej przesyłanie lub uzyskiwanie w inny sposób za pośrednictwem Strony są wykonywane według własnego uznania i ryzyka. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ocenę rzetelności, kompletności i użyteczności wszystkich opinii, porad, usług, towarów i innych informacji dostarczonych za pośrednictwem Strony lub Internetu.

6.3 Uber nie będzie w żadnym wypadku uznawany za popierającego jakiekolwiek produkty lub usługi określone w Witrynie oferowane przez Sprzedawcę, wyszczególnione na Stronie ani nie uważa się, że Uber będzie dokonywał wyraźne lub dorozumiane gwarancje i oświadczenia dotyczące produktów dostarczonych przez Sprzedawcę. Wszelkie produkty i usługi świadczone przez Sprzedawcę podlegają kontrakcie wyłącznie między użytkownikiem a Sprzedawcą.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Uber nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani przydatność jakichkolwiek informacji, urządzeń, produktów lub procesów ujawnionych na Stronie lub innej zawartości dostępnej na Stronie. W żadnym przypadku Uber nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, pośrednie, bezpośrednie, pośrednie lub jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, między innymi, utratę lub uszkodzenie danych, utratę zysków, dobrą reputację, okazję lub szansę lub utratę przewidywanych oszczędności , Przerwy w prowadzeniu działalności lub jakiekolwiek inne straty, zarówno w wyniku umowy, zaniedbania, jak i innych czynów niedozwolonych) wynikające z lub w związku z wykorzystaniem lub niemożliwością korzystania z Witryny, opóźnień, nieścisłości lub błędów w informacjach lub w przekazywaniu Strony lub jakichkolwiek informacji lub transakcji zawartych na Stronie l lub pobieranych lub hiper linkowanych z Witryny lub do wykonywania treści na tej Witrynie, nawet jeśli Uber został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jeśli użytkownik jest niezadowolony z jakiejkolwiek części Witryny lub z któregokolwiek  Warunków, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie używania Strony.

8. Prawa własności intelektualnej

Treść (w tym, ale nie ograniczona do informacji, komunikacji, oprogramowania, obrazów i dźwięków zawartych na Stronie lub udostępnianych przez niego) jest udostępniana przez Uber i Sprzedawcę. Prawa własności intelektualnej do zawartości lub jej zawartości należą do Uber lub Sprzedawcy. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Treść serwisu nie może być powielana, modyfikowana, przekazywana, rozpowszechniana, publikowana, pobierana, wysyłana lub transmitowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym elektronicznej, mechanicznej kserografii lub nagrania bez uprzedniej pisemnej zgody Ubera. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień użytkownik zgadza się, że materiał i treść zawarta w Witrynie lub dostępne przez nią nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych lub rozpowszechniane w celach komercyjnych. Można jednak wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony z Witryny w celach osobistych i zwrócić uwagę innych osób w organizacji na materiały zamieszczone w Witrynie. Nie wolno modyfikować papieru lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane w jakikolwiek sposób, i nie wolno używać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnej grafiki oddzielnie od dołączonego tekstu.

Nasz status (i Sprzedawcy) jako autora materiałów na Stronie musi być zawsze potwierdzony. Nie wolno używać jakiejkolwiek części materiałów na Stronie do celów komercyjnych bez uzyskania licencji na to od nas, naszych licencjodawców lub Sprzedawcy (w stosownych przypadkach). W przypadku odesłania, kopiowania lub pobierania jakiejkolwiek części Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania, prawa korzystania z Witryny zostanie natychmiast przerwane i musisz, według własnego uznania, zwrócić lub zniszczyć kopie materiałów, które zostały wprowadzone.

Państwa dostęp do Witryny lub korzystanie z Witryny nie powinno być interpretowane jako przyznanie, w sposób dorozumiany, o wykluczeniu lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub znaków usług pojawiających się w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Uber. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Uber, używać jakichkolwiek znaków towarowych, nazw handlowych, logo lub znaków usług jako hiperłączy do Witryny lub jakiejkolwiek innej strony internetowej.

Licencjobiorca nie może modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób próbować uzyskiwać kodu źródłowego systemów komputerowych i innych technologii działających w serwisie lub tworzyć dzieła pochodne na podstawie niniejszej Witryny. Do celów niniejszych Warunków "inżynieria odwrotna" obejmuje badanie lub analizę Strony w celu określenia kodu źródłowego, struktury, organizacji, wewnętrznego projektowania, algorytmów lub urządzeń szyfrujących w technologii bazującej na witrynie.

9. Ogólne

Dostęp do Strony lub korzystanie z niej, a także niniejszych Warunków będzie regulowany i będzie interpretowany zgodnie z prawem Niderlandów. Niniejszym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję w Sądzie Rejonowym w Amsterdamie, w celu ustalenia wszystkich sporów dotyczących tych Warunków.

Ściśle nieprzestrzeganie postanowień niniejszych Warunków przez Ubera nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek przepisu lub prawa.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną, część niewykonalna zostanie wydana w jak największym stopniu, a pozostała część pozostanie w mocy.

Warunki te są dla firmy Uber i jej dyrektorów, managerów, pracowników, dostawców, licencjobiorców, agentów i innych dostawców dla Strony. Każda z tych osób lub podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te przepisy bezpośrednio wobec siebie w imieniu własnym.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie obejmuje (ani nie ma na celu ograniczenia lub wykluczenia) wszelkich ustawowych praw, jakie mogą posiadać na podstawie prawa właściwego, które nie mogą zostać ograniczone lub wyłączone z mocy prawa.

Firma Uber dokłada wszelkich starań, aby wszystkie treści udostępniane za pośrednictwem tej witryny były odpowiednie dla naszych klientów, a nie obraźliwe.

Jeśli masz jakieś obawy co do zawartości dostępnej na tej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem help.uber.com. Postaramy się zbadać wszystkie kwestie, na które zwrócono naszą uwagę.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów